רישוי ורישיון עסק באשקלון

 מחלקת רישוי ורישיון עסקים   

 

פעילות מחלקת רישוי עסקים אשקלון מבוצעת מכוח פקודת העיריות ומנוהלות על פי חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים מכוחו.
מחלקת רישוי עסקים אשקלון עוסקת בקבלת בקשות לרישיון מבעלי העסקים באשקלון, בדיקתם, הפנייתם לצורך קבלת חוות דעת לגורמי הרישוי (בהתאם לטבלת צו רישוי עסקים), קבלת חוות הדעת וטיפול בהם בהתאם, כלומר: הודעת דחייה, מתן היתר, מתן רישיון תקופתי / לצמיתות ועוד.

 

בדיקת המחלקה לרישוי עסקים                          צריך רישיון לעסק? תן למומחים לעשות את העבודה -> לחץ כאן!

 • שלב ראשון - ייבדק האם הבקשה כוללת את כל המסמכים הנדרשים..במידה שחסרים מסמכים תימסר הודעה למגיש הבקשה בדבר הצורך בהשלמת מסמכים. לא תטופל בקשה אם חסרים מסמכי הבקשה. 

 • שלב שני - יבדקו תוכניות הבקשה לבחינת עמידתן בדרישות.

 • שלב שלישי - יבדקו התוכניות והתאמתן בפועל לעסק וכן תיבדק התאמת העסק לפריטי הרישוי שהוגשו.

 • שלב רביעי - הבקשה תועבר לנותני האישור הרלוונטיים לצורך בחינת הבקשה (מנהל ההנדסה, כבאות, בריאות, משטרה , הגנת הסביבה ועוד).

צריך רישיון לעסק? תן למומחים לעשות את העבודה -> לחץ כאן!

חשוב לזכור!

 • רישיון העסק - בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב וטובת בעל העסק, הכוללים בין השאר, עמידה בדרישות חוקי התכנון והבנייה, סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיו"ב.

 • עסק טעון רישוי - עפ"י החוק מחוייב ברישיון עסק מטעם הרשות המקומית.

 • עסקים טעוני רישוי - משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיו"ב. פרטים ניתן לקבל ברשות המקומית)

 • הרישיון - הוא אישי וייחודי למקום ולסוג העסק.

 • הצגת רישיון - החוק מחייב להציג את רישיון העסק במקום בולט בעסק.

 • תנאים לרישיון - קבלת הרישיון מותנת בעמידה בתנאים ובאישורם של מספר גורמי ונותני אישור (משרדי ממשלה וגורמים מקומיים ואחרים). עמידה מהירה בתנאים תקצר את הליך הרישוי.

 • הנפקת רישיון עסק - הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רישיון עסק ללא עמידה בתנאים ואישורם של כל גורמי ונותני האישור המפורטים בצו רישוי עסקים, לרבות עמידה בחוקי תכנון ובנייה ובדרישות הכבאות.

 • ביטול רישיון - הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן אישור, אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.

 • חידוש רישיון - יש לחדש רישיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.

 • זכות כניסה - החוק מאפשר לכל גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק ועל בעל העסק להתיר כניסה זו.

 • איסור התקשרות - חל איסור על משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות, להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישוי שאין להם רישיון עסק תקף.

 • עונשין - ניהול עסק ללא רשיון מהווה עבירה פלילית. העסק צפוי לצו סגירה מנהלית ובעליו צפוי להיתבע לדין, לקנסות גבוהים ולהטלת עונשי מאסר

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

פוסטים אחרונים
Please reload

ארכיון
Please reload

חפש לפי תגית
עקבו אחרינו
 • רונן איפרגן אדריכלות ועיצוב פנים
טופס יצירת קשר